Åpenhetsloven

Mekonomen Company jobber kontinuerlig med å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi legger vekt på å levere tjenester og produkter vi kan være stolte av og som produseres under gode arbeidsforhold med fokus på menneskerettigheter og miljøhensyn.

Rammen og retningslinjene for å sikre at Mekonomen Company Norge ivaretar sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, miljø og klima er beskrevet i vår bærekraftspolicy, våre retningslinjer for etisk handel med leverandører, konsernets Code of Conduct og interne prosedyrer for aktsomhetsvurderinger.

Etter ikrafttredelsen av åpenhetsloven har Mekonomen Company Norge, systematisert og formalisert våre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  Vår redegjørelse beskriver hvordan vi jobber med våre aktsomhetsvurderinger, hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene samt fremdrift og resultater.

Leverandørstyringsplattform House of Control gir oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette gjør det enklere å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står ovenfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi ut fra leverandørens egenbesvarelse av våre spørreskjemaer. Vi ber om noe tid før vi kan legge frem resultatene fra aktsomhetsvurderingene.

 

Redegjørelse Mekonomen Company